Nejčastější dotazy

Pitná voda a její kvalita

Můžu pít bez obav pitnou vodu z kohoutku?

Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny platným prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontroly kvality pitné vody na úpravnách a v rozvodné síti provádí akreditovaná laboratoř v pravidelných intervalech, kromě laboratoře kontroluje nezávadnost pitné vody i krajská hygienická stanice. Obec Božanov zaručuje dodávku kvalitní pitné vody. Kvalita se může změnit při dlouhodobé stagnaci v dlouhých vodovodních přípojkách nebo ve vnitřních rozvodech. Před jejím používáním je tedy dobré odpustit studenou vodu a zkontrolovat, zda je dostatečně chladná, čirá a jiskrnná. Takovou vodu můžete bez obav pít.

Proč se přidává do pitné vody chlór?

Chlór se přidává do vody pro dezinfekci. Jeho úloha je preventivní, zabraňuje rozmnožení nežádoucích bakterií a mikrobů v rozvodné síti. Maximální zbytková koncentrace chlóru ve vodovodní síti je 0,3 mg/l. Obsah chlóru v této koncentraci není v žádném případě toxický ani zdraví nebezpečný, naopak jeho přítomnost v pitné vodě zaručí její bakteriologickou nezávadnost.

Proč se někdy stane, že má voda bílé nebo rezavohnědé zabarvení a je to nebezpečné?

Bílé (mléčné) zabarvení vody je způsobeno tím, že se smíchá voda se vzduchem. K tomu může dojít například v případě přerušení dodávky pitné vody. Bílé zabarvení vody nemá v žádném případě vliv na její kvalitu. Stačí nechat vodu několik minut odstát a vzduch z ní postupně vyprchá, až bude opět čirá. Pokud máte na vodovodním kohoutku instalováno sítko, dbejte na jeho pravidelné čištění. Při manipulacích na vodovodní síti nebo při dlouhodobé stagnaci vody ve vnitřních rozvodech může dojít k uvolnění usazenin v potrubí a voda z kohoutku pak může mít rezavohnědou barvu. Takto zabarvená voda není zdravotně závadná, nechte ji z kohoutku odtéct, dokud není opět čirá.

Je pitná voda z kohoutku vhodná i pro kojence?

Pitná voda dodávaná Obcí Božanov je vhodná i pro kojence.

Kde se dozvím více o kvalitě pitné vody?

Kvalita pitné vody je definována Zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky 187/2005, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Na svých internetových stránkách uveřejňuje Obec Božanov výsledky chemických a biologických rozborů upravené vody a Informace o kvalitě dodávané pitné vody.

Zalévám často zahrádku, můžu uplatnit slevu na stočném?

Pokud vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebujete bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně (tzn. změřené zpravidla obchodním měřidlem na náklady odběratele) větší než 30 m3 za rok (to znamená 30 000 litrů), lze slevu uplatnit. Množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace se pak zjistí buď měřením, nebo odborným výpočtem podle předložených technických propočtů.

Nejsem připojen na veřejný vodovod a mám svojí studnu, ze které beru vodu. Jak budu platit stočné, když jsem připojen na kanalizaci?

Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Stočné se účtuje paušálem podle Vámi dodaných podkladů. Tyto podklady se vyplňují do formuláře, který obdržíte na obecním úřadu v Božanově.

Jsem připojen na veřejný vodovod, ale vodu odebírám pouze ze své studny. Jak budu platit stočné?

Neodebíráte-li vodu z veřejného vodovodu, ale pouze ze studny, stanoví se množství odvedené odpadní vody pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Pokud ovšem jste připojen na veřejný vodovod, hradíte pevnou složku vodného, což je v podstatě platba za možnost odběru vody, i když vodu odebíráte pouze ze studny. Připomínáme, že v takovém případě je třeba dodržovat zákonné podmínky, tj. mít oddělený vnitřní rozvodný systém, aby nedošlo k propojení vody z veřejného vodovodu a individuálního zdroje.

Jak se měří množství odebrané a vypuštěné vody?

Množství odebrané vody se měří fakturačním vodoměrem, umístěným na vstupu potrubí do objektu, zpravidla ve sklepě nebo ve vodoměrné šachtě. Údaje naměřené tímto vodoměrem slouží jako podklad pro fakturaci odebrané vody. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Jak se fakturuje odebraná a vypuštěná voda?

Vyúčtovací faktury se stanovují na základě odečtů skutečného stavu vodoměru nebo pomocí směrných čísel potřeby vody na základě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 274/2001 Sb. (pokud v objektu není měřidlo). Vyúčtování se provádí jednou ročně. V mezidobí se hradí spotřeba vody formou záloh, ty se vyměřují na období čtvrt roku. Výše čtvrtletních záloh se stanoví z předchozího odečtového intervalu.

Mohu si nechat přezkoušet vodoměr?

Pokud se domníváte, že vodoměr měří chybně, můžete podat písemnou žádost o přezkoušení vodoměru na adrese sídla Obce Božanov. Přezkoušení provádí autorizovaná zkušebna. O výsledku přezkoušení je odběratel informován na základě protokolu, který zkušebna vystaví. Prokáže-li se, že vodoměr měřil s vyšší než povolenou odchylkou, tzn. že je nefunkční, hradí náklady přezkoušení Obec Božanv. Pokud je vodoměr vadný (nefunkční), přepočítá se spotřeba vody za reklamované období (pouze jedno fakturační období) podle potřeby za srovnatelné období a rozdíl je odběrateli vyúčtován. Pokud zkušebna prokáže, že se údaje vodoměru neodchylují od skutečné hodnoty více než připouští platná technická norma, hradí náklady přezkoušení odběratel.

Co budu platit v případě, že si u Vás objednám výměnu nebo rekonstrukci vodovodní nebo kanalizační přípojky?

Vlastnictví vodovodní nebo kanalizační přípojky řeší zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Přípojka je majetkem vlastníka nemovitosti, ten také při její výměně či rekonstrukci hradí celou stavbu i s napojením na veřejný vodovod či kanalizaci, tzn. veškeré náklady se stavbou spojené, jako materiál, práce, doprava apod.

Vodoměry

Jak mám chránit vodoměr a potrubí před mrazem?

Je-li vodoměr umístěn venku (ve vodoměrné šachtě), před zimním obdobím zkontrolujte, zda je šachta dobře uzavřena, izolujte poklop šachty, při velkých mrazech opatřete tepelnou izolací i vodoměr a potrubí ve venkovní šachtici (např. sáčkem naplněným polystyrenem, dřevěnými hoblinami, suchým listím nebo starými textiliemi). Je-li vodoměr umístěn uvnitř, místnost, kde je umístěn, zajistěte proti vniknutí chladného vzduchu (například otevřeným či rozbitým oknem).

Co mám dělat v případě poškození vodoměru?

V případě poškození vodoměru se neprodleně obraťte na Obec Božanv. Pracovníci pak posoudí závažnost poškození vodoměru a přistoupí případně k jeho výměně či opravě. Výměnu nebo opravu vodoměru kvůli mechanickému nebo tepelnému poškození hradí odběratel – vlastník připojené nemovitosti.

Kdy se dělají odečty vodoměru?

Stav vodoměru odečítají pracovníci Obce Božanov jednou za rok. Majitel nemovitosti musí zajistit zaměstnancům Obce Božanov bezproblémový přístup k vodoměru. Jen ve výjimečném případě, nemůže-li být odběratel v době odečtu přítomen, může nahlásit stav vodoměru telefonicky nebo elektronicky na podatelna@obecbozanov.cz.

Poruchy a havárie

Kam mám nahlásit případnou havárii vodovodního nebo kanalizačního řadu?

V případě havárie na veřejném vodovodu nebo kanalizaci, při problémech s tlakem či kvalitou pitné vody volejte Obec Božanov tel. 723913796. Pokud je porucha na vnitřním rozvodu v objektu, obraťte se na instalatérskou firmu.

Co mám dělat, když mám poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě?

Pokud máte poruchu na vnitřním rozvodu vody nebo na vnitřní kanalizaci v domě, obraťte se prosím na jakoukoli odbornou instalatérskou firmu. Obec Božanov nezajišťuje opravy na vnitřních rozvodech v domě.

Co budu platit případě, že mám poruchu na vodovodní přípojce?

Obec Božanov hradí opravy té části přípojky, která je umístěna na veřejném prostranství, náklady na opravy ostatních částí přípojky, tzn. materiál, práce, dopravu apod., hradí vlastník připojené nemovitosti.

Jak je to s náhradním zásobováním v případě havárií na vodovodním řadu?

V případech náhlého omezení či přerušení dodávky pitné vody, vzniklých především z důvodů havárie na vodovodním potrubí se pracovníci Obce Božanov snaží závadu co nejrychleji odstranit tak, aby dodávka vody byla co nejrychleji obnovena. Náhradní zásobování zajišťuje společnost v mezích technických podmínek a možností v daném území, podle závažnosti a doby trvání havárie (přerušení dodávky vody) a podle počtu dotčených odběratelů.

Co mám dělat, když špatně odtéká kanalizace, resp. se splašky vrací domu?

V případě, že Vám špatně odtékají splašky, zjistěte si, zda není ucpaný vnitřní kanalizační rozvod. Pokud je v pořádku, pak se obraťte na Obec Božanov, jehož pracovníci následně posoudí technický stav kanalizační přípojky a navrhnou možná technická řešení, případně zajistí nápravu.

Vodné a stočné

Proč se platí pevná složka?

Vodné a stočné je v obci Božanov účtováno ve dvousložkové formě, tedy ve formě pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, k ní se připočítá pevná složka. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší. Pevná složka je určena k úhradě nákladů souvisejících s měřením, pravidelnými odečty vodoměrů, fakturací, výměnami či opravami vodoměrů a údržbou a opravami částí vodovodních a kanalizačních přípojek umístěných v pozemcích tvořících veřejné prostranství. Tyto činnosti musí být prováděny na základě Zákona o vodovodech a kanalizacích a náklady s nimi spojené má dodavatel bez ohledu na to, jak velké množství vody odběratel odebírá či vypouští do kanalizace. Celkový podíl pevné složky v rámci příjmů dodavatele z vybraného vodného a stočného může být dle cenového věstníku ministerstva financí ve výši až 20%.

Jak se určuje cena vody?

Cena vodného a stočného je věcně usměrňovaná podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR. Sazby vodného a stočného schvaluje každoročně na svém zasedání zastupitelstvo obce Božanov.

Za co se platí vodné a za co stočné?

Vodné je úplata za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu. Pokud v objektu není osazený vodoměr, stanoví se spotřeba pomocí směrných čísel potřeby vody. Stočné je úplata za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody) se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených technických materiálů.

Proč jsou ceny vodného a stočného vysoké a stále rostu?

Cena vody je pro každý rok stanovována podle cenového vzorce určeného Evropskou komisí na léta 2011 až 2019.Ta požaduje každoroční růst výdajů na tzv. obnovu stávajících zařízení bez ohledu na vývoj spotřeby vody. Stát svými právními předpisy vyžaduje v obcích další výstavbu kanalizací a tedy trvalý nárůst nových investic. Stále rostoucí požadavky podniků povodí na vyšší úroveň čištění odpadních vod zvyšují provozní náklady na jejich čištění. Spolu s pravidelným zvyšováním cen elektrické energie a pohonných hmot tak jsou vytvářeny předpoklady pro trvalý růst cen vodného a stočného. Přesto mají naši odběratelé jednu z nejnižších cen vodného a stočného v ČR.

Mám vlastní domácí čistírnu/septik, ale vypouštím odpadní vody do kanalizace, proč musím platit stočné?

Stočné se platí v případě, že je nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci. Pokud je Vaše nemovitost napojena na veřejnou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, nepotřebujete odpadní vody předčišťovat přes vlastní domovní čistírnu, septik nebo žumpu, navíc to ani zákon nedovoluje, protože takto předčištěné odpadní vody snižují celkovou efektivitu čištění na čistírně odpadních vod. Bude tedy pro vás ve všech směrech výhodnější domácí čistírnu zrušit, nebudete muset platit za její vyvážení a navíc zamezíte možnosti úniku znečištěných vod do okolní půdy.

Změna odběratele

Chci prodat nemovitost, jak mám postupovat při přehlášení odběratele?

Pokud se mění odběratel, (např. při prodeji nemovitosti), nový a původní majitel nejprve sepíší stav vodoměru ke dni předání nemovitosti (např. formou předávacího protokolu), který oba potvrdí podpisem. Nový majitel poté kontaktuje Obec Božanov, a předloží předávací protokol spolu s těmito dokumenty: výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitosti; u podnikatelů výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list. Před samotným provedením změny odběratele se údaje nejprve ověřují na katastrálním úřadě.

Co obsahuje smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování?

Smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování uzavírá Obec Božanov s každým odběratelem. Součástí smlouvy je evidenční list a obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování. Evidenční list odběru vody obsahuje údaje o majiteli (odběrateli), případně plátci a o osazeném vodoměru. Obchodní podmínky vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování je nezbytnou podmínkou pro dodávku pitné vody a odkanalizování. Bez smlouvy podepsané jak Obcí Božanov, tak odběratelem je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné.

Ostatní

Na koho se obrátit, když potřebuji vyvézt septik, žumpu?

Obraťte se na firmu Pavel Čižinský, Soukenická 161, 549 54 Police nad Metují, tel. +420 608 714 174, případně na jinou firmu, která má vydané povolení k provozování této služby.

Může mi vodárna zavřít vodu? Kdy mi hrozí zavření vody?

Dle zákona je dodavatel oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení: 

  • při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 
  • nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku, 
  • neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce, vodoměru nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace, 
  • bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, 
  • neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, 
  • při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo 
  • v případě prodlení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů

Mohu vypouštět srážkové vody do kanalizace?

Vypouštění srážkových vod do splaškové kanalizace je zakázáno!

Kde se dozvím více o podmínkách dodávky pitné vody a odkanalizování?

Podmínky pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod, postavení odběratele a dodavatele, jejich práva, povinnosti a vzájemné vztahy stanoví zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. V souladu s těmito předpisy uzavírá Obec Božanov s každým odběratelem smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování, jejíž nedílnou součástí jsou obchodní podmínky. Ty vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Podmínky zodpovědnosti za vady vody dodané vodovodem a reklamaci služeb poskytovaných v souvislosti se zajištěním dodávky vody a odvádění odpadních vod kanalizací stanovuje reklamační řád. Obchodní podmínky a reklamační řád jsou k dispozici na internetových stránkách www.obecbozanov.cz a na obecním úřadu v Božanově.